สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ราคาหน่วยละ 20 บาทฝากขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 3,000,000 บาท / งวด

สลากดิจิทัล

ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาฝาก

 • 1 ปี (12 เดือน)

ราคาต่อหน่วย

 • หน่วยละ 20 บาท

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ / สูงสุด

 • ฝากขั้นต่ำ 200 บาท (10 หน่วย)
 • ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท (150,000 หน่วย) ต่องวด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

 • ไม่มี

รายละเอียดดอกเบี้ย

 • ฝากครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 • ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย

การออกรางวัล

 • ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)
  *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*
 • ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และทางสื่อออนไลน์ Facebook : Live NBT2HD

การรับเงินรางวัล

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก

 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 • ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก - ถอนผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
 • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

เงื่อนไขการฝาก / ถอน

  การฝาก
 • ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 200 บาท (10 หน่วย)
 • สามารถเลือกทำรายการฝากสลากดิจิทัลได้ตามจำนวนเงิน ดังนี้ 200 /400 /1,000 /2,000/ 10,000 / 20,000 / 100,000 และ 200,000 บาท
 • สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่องวด โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
 • ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการ Mobile Banking (MyMo)
 • สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่
  การถอน
 • ไม่สามารถถอนบางส่วนของแต่ละรายการฝากได้ ต้องถอนทั้งรายการฝาก
สิทธิประโยชน์
 • มีสิทธิถูกรางวัล 12 เดือน ตลอดระยะเวลาการฝาก

ค่ารักษาบัญชี

 • ไม่มี

การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

 • โอนเงินสลากครบอายุและดอกเบี้ย (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและเงินรางวัล

ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ

 • สาขาของธนาคารออมสิน หรือ Call Center 1115 หรือ gsb.or.th

ข้อควรระวัง

 • ถอนก่อน 3 เดือน หักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ขอเปิดบัญชีควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
 • หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานของธนาคารทันที

เงินรางวัล

รางวัลที่ จำนวน เงินรางวัล
1 1 3,000,000
2 1 100,000
3 5 2,000
4 10 800
5 15 200
เลขท้าย 4 ตัว 2 20

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

อัตราผลตอบแทนผู้ฝากขั้นต่ำเฉลี่ยต่อปี

จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี หมายเหตุ
ต่ำกว่า 2 แสนบาท 0 ไม่ได้รับดอกเบี้ย
2 แสนบาท 0.24 เฉพาะเลขท้าย 4 ตัว
2 ล้านบาท 0.24 เฉพาะเลขท้าย 4 ตัว

การฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

หากยังไม่มีบัญชีสลากดิจิทัล กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีเปิดบัญชีสลากดิจิทัลด้วยตนเอง
1
เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู “สลากดิจิทัล”
2
กด “ซื้อสลาก”
3
กด “ซื้อ” หรือ กด “รายละเอียดเพิ่มเติม” เพื่ออ่านรายละเอียดข้อมูลสลาก
4
เลือกบัญชีต้นทางที่ต้องการโอนเพื่อซื้อสลาก กด “เพิ่ม #hashtag” เพื่อง่ายต่อการเรียกดูรายการที่สร้างแท็กในภายหลัง
5
กดเลือกจำนวนเงิน หรือเลือก “ระบุจำนวนเงิน”

สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุด 3,000,000 บาทต่องวด โดยระบุได้เฉพาะจำนวนที่หารด้วย 1,000 บาทลงตัวเท่านั้น

6
ตรวจสอบบัญชีต้นทางและยอดเงิน จากนั้นกด “เลื่อนเพื่อส่ง”
7
กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันข้อมูลการทำรายการ
8
กด “เสร็จสิ้น” เพื่อยืนยันการทำรายการสำเร็จ